Has your home taken up smoking this winter?
Breathing wood smoke is unhealthy.

今年冬天您家中是否煙霧瀰漫
呼吸燒木材的煙非常不健康

¿Ha empezado su hogar a fumar este invierno?
Respirar humo de madera es dañino.

Ang tahanan nyo ba ay parang naninigarilyo ngayong taglamig?
Ang paglanghap ng usok ng kahoy ay masama sa kalusugan.

Nhà của bạn hút thuốc lá trong mùa đông này?
Hít khói củi là không lành mạnh.

It’s your air, protect it.
您的空氣,一定得保護。
Es su aire, protéjalo.
Không khí là của bạn, hãy bảo vệ nó.
Hangin Mo Ito, Protektahan Mo.
1-877-4NO-BURN